Over Comac

 

Comac is de studentenbeweging van de PVDA. Comac zet zich in voor sociale rechtvaardigheid. Wij strijden voor een heel andere maatschappij zonder armoede en uitbuiting; voor een samenleving waar racisme, seksisme en eender welke andere vorm van discriminatie geen plaats hebben; voor een wereld waar elke jongere toegang heeft tot kwaliteitsvol onderwijs; voor een economie die niet enkel rijdt voor het winstbejag van de rijke klasse maar voor het welzijn van de mensen en met respect voor onze natuurlijke leefomgeving. Comac brengt jongeren bijeen die samen willen bouwen aan een radicaal sociale, duurzame en democratische toekomst. Comac is een nationale, tweetalige studentenorganisatie actief in heel België en met een hart voor internationale solidariteit.

Aarzel niet om je bij ons aan te sluiten te om samen te gaan voor een andere wereld!

 

Comac zet zich in voor:

 

Een leefbare planeet

Het zijn niet Total, Monsanto of Electrabel die de toekomst van onze planeet moeten bepalen in functie van hun belangen. Met het huidige beleid gaan we naar een opwarming van meer dan 3 graden Celsius, een echte catastrofe voor onze leefomgeving. Droogtes, overstromingen, bosbranden, modderstromen, hevige stormen en de stijgende zeespiegel zullen vele miljoenen op de vlucht drijven. Het economisch model van het kapitalisme dat winst als enige principe kent, duwt ons tot de rand van de afgrond. We hebben nood aan heel ander samenlevingsmodel, waarin de economie werkt voor het welzijn van de mensen en met respect voor het herstelvermogen van de natuur.

Om de opwarming van de aarde te beperken tot 1,5°C, moeten we tegen 2030 de uitstoot van broeikasgassen met 60% beperken, om tegen 2050 volledig klimaatneutraal te zijn. Daarvoor moeten we het roer heel dringend en heel ingrijpend omgooien. Grootschalige investeringen zijn nodig in hernieuwbare energie en energie-opslag, in duurzame en circulaire industriële productie, in agro-ecologie en klimaatneutraal transport. We kunnen daarvoor niet rekenen op de anarchie en het kortetermijndenken van de markt. De overheid moet zelf het heft in handen nemen en een Klimaatinvesteringsbank oprichten. Anderzijds moeten multinationals, de grootste vervuilers, bindende normen opgelegd krijgen om hun uitstoot drastisch te verlagen. We verzetten ons tegen asociale eco-taksen. De factuur voor de ecologische transitie is niet voor de gewone gezinnen, maar voor de grote vervuilers.

Het kapitalisme is een systeem van ieder-voor-zich. Bedrijven concurreren met elkaar op de markt en investeren in alles wat winst kan opbrengen, ook als het schadelijk is voor mens en natuur. Het is een samenlevingsmodel dat individualisme en competitie promoot, met een afkeer voor overheidsingrijpen zelfs wanneer dat nodig is om het klimaat te redden. De klimaatcrisis biedt een gelegenheid om komaf te maken met de destructieve dogma’s van de markt, ten voordele van een nieuw maatschappijbeeld dat samenwerking en wederzijds respect centraal zet. Een duurzame economie is ook een sociale economie. De energie van morgen is niet in handen van multinationals, maar van publieke bedrijven, stadsbedrijven en burgercoöperaties. 100% hernieuwbaar uiteraard, dankzij energie-opslag via waterstoftechnologie. Gratis openbaar vervoer is het sociale transportmiddel van de toekomst. Agro-ecologie brengt de landbouw terug naar de mensen.

De mensheid staat op een kruispunt. Meer dan ooit verwerpt de jeugd het oude pad van kapitalisme en vervuiling. De weg vooruit is radicaal sociaal, duurzaam en democratisch.

 

Sociale gelijkheid

Wij weigeren om de ‘verloren generatie’ te zijn waarover de politieke en economische leiders spreken. Nooit tevoren werd zoveel rijkdom geproduceerd, maar tegelijk zorgt de winstlogica van de markt voor ongekende sociale ongelijkheid. Momenteel bezit 1% van de wereldbevolking meer rijkdom dan de 99% anderen.

Wij willen een heel andere, evenwaardige en solidaire maatschappij. Een samenleving waarin elke jongere recht heeft op de toekomst, op vast en correct betaald werk, maar ook op vrije tijd voor ontspanning en ontwikkeling. Hiervoor is een echte omwenteling nodig, zodat de rijkdom en beslissingsmacht werkelijk in handen van de bevolking komen. We streven naar een maatschappij waarin gelijkheid en solidariteit de centrale waarden zijn, een maatschappij waarin kunst en cultuur toegankelijk zijn en ten dienste staan van de gehele bevolking. Een radicale verandering in de productie en een grondige herverdeling van de rijkdom moet de basis zijn om deze maatschappij te verwezenlijken.

Comac zet zich in voor een rechtvaardige verdeling van de rijkdom, voor een miljonairstaks en voor een collectieve arbeidsduurvermindering. Meer fundamenteel kiezen wij voor een ander systeem dan het uitzichtloze kapitalisme: het socialisme 2.0.

 

Gelijkheid in de diversiteit

Diversiteit is een realiteit en een rijkdom. Racisme is spijtig genoeg ook een realiteit. Momenteel willen vele politici de mensen tegen elkaar opzetten en angst en haat aanwakkeren. Zij stigmatiseren, polariseren, veralgemenen en nemen repressieve maatregelen tegen de sans-papiers, de vluchtelingen of mensen met migratieroots. Het gif van racisme wordt gebruikt om mensen te verdelen, door diegenen die schrik hebben om alles te verliezen, op te zetten tegen degenen die niets bezitten. Net als seksisme, homofobie en andere vormen van discriminatie vormt het een wapen in handen van de heersende klasse en de extreemrechtse partijen, om het samenleven en de solidariteit te ondermijnen.

Alles wat ons verdeelt, verzwakt ons, al wat ons verenigt, maakt ons sterker. Wij willen een maatschappij waar alle soorten discriminatie uit verbannen worden en waar diversiteit gezien wordt als rijkdom. Comac zet zich in voor gelijke rechten, voor het opvoeren van de strijd tegen discriminatie, zoals met praktijktesten, en voor een waardig en menselijk onthaal voor iedereen die moet vluchten voor oorlogsconflicten, ellende en klimaatrampen.

 

 

Onderwijs als recht voor iedereen

Ons huidig onderwijssysteem belet een groot deel van de jongeren om zich te ontwikkelen. Elke jongere heeft projecten, dromen, heeft een enorm potentieel in zich. Maar een jongere van wie de moeder enkel een diploma van de lagere school bezit, heeft slechts 3,1% kans om op de universiteit te geraken, tegenover 87% voor de jongere van wie de moeder ook een universitair diploma heeft. De ongelijkheid en de sociale selectie verstikken dus het potentieel van de jeugd. Er moet een einde komen aan het sociaal reproductiesysteem en de elitaire logica erachter en aan de vermarkting van het onderwijs die het democratische karakter van ons onderwijs ondermijnt.

Elke jongere, ongeacht zijn of haar afkomst of achtergrond, moet toegang hebben tot het best mogelijke onderwijs. Dit onderwijs moet veelzijdig, kritisch en emanciperend zijn. In plaats van jongeren met moeilijkheden uit te sluiten of weg te sturen, dient onderwijs er net voor om hen te helpen die moeilijkheden te boven te komen met begeleiding en omkadering. Hiervoor moet het onderwijs opnieuw gefinancierd worden en moeten alle financiële drempels en selectiemechanismen afgeschaft worden.

Comac strijdt voor de investering van veel meer middelen in het onderwijs en wil toegankelijk en kwaliteitsvol onderwijs voor iedereen garanderen. We hebben een veelzijdig en polytechnisch onderwijs nodig in het secundair, vrije toegang tot het hoger onderwijs en echt gratis onderwijs op alle niveaus.

 

De wereld begrijpen om haar te veranderen

“There Is No Alternative” verkondigen de elites al 30 jaar in koor. We denken integendeel dat een alternatief niet enkel mogelijk is, maar ook noodzakelijk. Wij moeten ons opnieuw de maatschappijdebatten toe-eigenen: hoe functioneert de economie? Welke zijn de hindernissen voor een echte democratie? Waarom is de toenadering tussen bedrijven en onderwijs problematisch? Waar komen racisme en seksisme vandaan? Stevenen we af op een nieuwe wereldoorlog? Wat doen we tegenover de uitdaging van migratie in de 21e eeuw? Waarom slaagt men er niet in om de vernietiging van onze planeet te beletten?

Het marxisme stelt ons in staat om het functioneren van het kapitalisme te begrijpen, van de wedloop naar de winst en de bijhorende crisissen tot de gevolgen op het vlak van de uitbuiting van de mens en de natuur. Het is een onmisbaar denkschema om de wereld waarin we leven te begrijpen. De huidige crisis toont nogmaals zijn toelaatbaarheid en de noodzaak om het marxisme te blijven actualiseren voor iedereen die de wereld wil veranderen.

“Kennis is een wapen”

Comac organiseert regelmatig debatten, lezingen en vormingen op de campus. Begin maart organiseren we ook de Karl Marx School, een groot vormings- en debatweekend, waaraan elk jaar meer dan 250 studenten van heel het land deelnemen.  

 

Comac, de studentenbeweging van de PVDA

Comac is de studentenorganisatie van de PVDA. De Partij van de Arbeid van België is een linkse, nationale en tweetalige partij (PTB in het Frans) die meer dan 10.000 leden telt en actief is in fabrieken, kantoren, steden en gemeenten in heel België.

Jongeren lopen vaak voorop in de de strijd voor een betere wereld. Toch is het niet enkel de jeugd die de maatschappij zal veranderen. We hebben veel meer impact, als we strijden aan de zijde van het werkvolk en de sociale bewegingen. Comac en de PVDA delen hetzelfde project om mensen te mobiliseren en te organiseren die willen vechten voor een radicale maatschappijverandering, met als motto “eerst de mensen, niet de winst”.

Lid worden van Comac wilt echter niet zeggen dat je lid wordt van de PVDA. Als studentenorganisatie behoudt Comac haar autonomie, met haar eigen campagnes en haar eigen werking.

 

Waar staat COMAC voor?

Change: Comac verzamelt alle jongeren die in opstand komen tegen onrecht en die zich willen engageren om de wereld te veranderen.

Optimisme: een andere wereld is mogelijk. We richten ons op de toekomst en op alternatieven.

Marxisme: want we denken dat Marx nog steeds een goede inspiratiebron is om het hedendaagse kapitalistische systeem te begrijpen en om een heel andere maatschappij te creëren.

Activisme: we zijn een geëngageerde studentenbeweging op het terrein: in de studentenstrijd, in de klimaatbeweging, aan de zijde van de arbeidersbeweging en overal waar onrecht bestaat.

Creativiteit: om de wereld te veranderen, is ook verbeelding nodig. We moeten werken aan een brede beweging die buiten de bestaande structuren durft breken, maar ook aan een nieuwe cultuur gebaseerd op solidariteit.

 

Sluit je aan bij Comac!

Bekijk hier de contactgegevens van Comac in je stad of regio!

Wil je de wereld veranderen?