Privacybeleid

Beleidsverklaring over vertrouwelijkheid en bescherming privéleven

Privacyverklaring

COMAC hecht veel belang aan uw privacy. Wij weten dat dit voor u ook zeer belangrijk is. In deze privacyverklaring leggen we uit welke persoonsgegevens over u door COMAC worden bijgehouden, hoe ze gebruikt worden en hoe u ze kan consulteren, corrigeren en/of wissen.

Meer algemene informatie over de privacywetgeving vindt u op de website van de privacycommissie.

Persoonsgegevens

De beheerder van de contactgegevens is COMAC: jongerenbeweging Comac vzw, M. Lemonnierlaan 171, 1000 Brussel, [email protected], 02/50 40 168.

Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

Wij verwerken volgende persoonsgegevens: voornaam en naam, adres, telefoonnumer, e-mailadres, geboortedatum, studies (richting, jaar en instelling) en lidmaatschap.

Wat is het doel van de verwerking van de persoonsgegevens?

Wij vragen uw persoonlijke gegevens om u, al naargelang uw interesses, via nieuwsbrieven op de hoogte van standpunten en activiteiten van COMAC, u ons kwartjaarlijks magazine op te sturen per post, u uit te nodigen voor een petitie of e-mailactie, de door u gewenste informatie toe te zenden of om u te contacteren indien u COMAC wil helpen of lid wil worden of om u financiële steun te vragen.

COMAC bewaart uw gegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Wettelijke bepalingen

Indien u om persoonlijke gegevens wordt gevraagd, zal deze informatie, overeenkomstig de Algemene verordening Gegevensbescherming (GDPR General Data Protection Regulation) van 24 mei 2016, van toepassing vanaf 25 mei 2018, en de Privacywet van 8 december 1992 verwerkt worden.

De verwerking gebeurt in het kader van de gerechtvaardigde acitviteiten van COMAC, als jongerenorganisatie en studentenbeweging van de PVDA, om haar organisatie verder uit te bouwen. De verwerking heeft betrekking op leden, voormalige leden en personen die regelmatig contact onderhouden met COMAC in verband met de doeleinden van COMAC.

Wij verzamelen uw persoonlijke gegevens enkel indien u ons daarvoor op ondubbelzinnige wijze toestemming geeft. Wij verzamelen geen andere persoonlijke gegevens dan hetgeen u ons op vrije, actieve en specifieke basis verstrekt.

Worden uw gegevens aan derden doorgegeven?

Uw persoonsgegevens worden niet doorgegeven aan derden. Ze worden opgeslagen in beveiligde bestanden die uitsluitend toegankelijk zijn voor de personen die wij hiertoe hebben gemachtigd. COMAC gebruikt het platform CiviCRM om de persoonlijke gegevens van leden en contacten te beheren.

Uw rechten

Conform de vermelde privacywetten hebt u recht op inzage, correctie en/of verwijdering van uw persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan COMAC, M.Lemonnierlaan 171 1000 Brussel of via mail, gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn. Op eenvoudig verzoek wissen wij uw gegevens volledig.

Bij elke nieuwsbrief die u van COMAC ontvangt kan u zich automatisch uitschrijven. U hebt het recht om een klacht in te dienen bij de privacycommissie.

Beheer en beveiliging

Uw gegevens blijven vertrouwelijk en worden niet verkocht, uitgeleend, verhuurd of op een andere wijze bekendgemaakt aan derden. u bent zelf verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens die u opgeeft. COMAC is niet aansprakelijk voor de gevolgen van het opgeven van onjuiste gegevens.

De privacyverklaring wordt regelmatig geupdate en kan altijd geconsulteerd worden op www.comac-studenten.be.

COMAC neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Onze website maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat (https://) om te garanderen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzigingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door COMAC verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact op met COMAC.

COMAC is niet verantwoordelijk en kan dus niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet respecteren van de privacywetgeving door niet COMAC sites waarnaar COMAC websites verwijzen of doorlinken.

Wil je de wereld veranderen?